Regulamin

Postanowienia ogólne
Administratorem serwisu fabrykafoto.pl, administratorem danych oraz sprzedawcą jest firma P.U. Compus Lech Grochulski, Piotr Szyszkowski ul. Kopalniana 27, 27-200 Starachowice, NIP: 664-000-60-84, REGON290011562, zwana dalej Usługodawcą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia bądź realizacji zlecenia w przypadku, gdy w jego ocenie wykonanie usługi naruszałoby powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe
Usługodawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronom trzecim. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę w celu wywiązania się z realizacji Usług. Usługodawca nie przesyła żadnych informacji handlowych z wykorzystaniem danych udostępnionych do realizacji zlecenia.

Oferty i ceny usług
Usługodawca umieszcza pełną ofertę wraz z opisem na stronie fabrykafoto.pl. Jest ona wiążąca w okresie jej udostępniania na witrynie internetowej. Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty, a także organizowania i odwoływania specjalnych akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

Realizacja transakcji
Na złożenie zamówienia składają się następujące etapy:
– Przygotowanie przy pomocy udostępnionego kreatora internetowego plików umożliwiających wykonanie druku, zalogowanie się do serwisu zamówień, wypełnienie na stronie wymaganych pól, potwierdzenie zamówienia wszystkich produktów umieszczonych w koszyku. Projekty zarejestrowanego klienta przechowywane są na serwerze Usługodawcy przez okres 1 miesiąca.
– Wysłanie przez Usługodawcę e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji.
– Dostarczając projekt wraz z formularzem zamówienia Użytkownik akceptuje ofertę usługi zgodnie z jej opisem i ceną podaną na stronie fabrykafoto.pl oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem. Zatwierdzenie zlecenia traktuje się jak zawarcie umowy na wykonanie usługi.
– Składając zamówienie Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów, które zostaną wydrukowane i nie narusza swoim działaniem praw osób trzecich.
– Usługodawca wystawia dokumenty sprzedaży – faktury VAT, a składający zlecenie Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
– Czas realizacji zlecenia jest określany w opisie każdego oferowanego produktu i jest liczony od dnia roboczego następującego po: otrzymaniu kompletnego, wolnego od błędów projektu, zlecenia oraz zaksięgowaniu płatności na koncie – dla wszystkich zamówień płatnych z góry; otrzymania kompletnego, wolnego od błędów projektu oraz zlecenia – dla zamówień płatnych za pobraniem.
– Za datę realizacji zamówienia przez Usługodawcę przyjmuje się datę: przekazania przedmiotu zamówienia przewoźnikowi, którego zadaniem będzie jego dostarczenie Użytkownikowi; powiadomienia Użytkownika o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym.
Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem:
– Poczty Polskiej
– firmy kurierskiej UPS – www.ups.com
Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówień w punktach wskazanych przez Usługodawcę po zaznaczeniu w formularzu zamówienia opcji „odbiór własny” z podaniem nazwy punktu odbioru.
– Koszt przewozu pokrywa Użytkownik i jest on podany na witrynie internetowej oraz jest wyszczególniony w formularzu zamówienia. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub anulowania zamówienia po uprzednim powiadomieniu Użytkownika.

Płatności
Płatność można dokonać w jeden z dwóch sposobów:
– Przy odbiorze, za pobraniem.
– Z góry przy pomocy narzędzi płatności internetowej.

Gwarancja
Reklamacji podlegają:
– wady techniczne powstałe przy wykonywaniu usługi;
– rozbieżności pomiędzy wypełnionym zamówieniem, a zawartością przesyłki;
– uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, pod warunkiem, że został spisany protokół reklamacyjny w obecności przewoźnika – brak takiego protokołu oznacza brak zastrzeżeń dotyczących uszkodzeń przesyłki i zawartych w niej produktów.
Reklamacji nie podlegają w szczególności:
– rozbieżności kolorów wydruku z tymi widocznymi na ekranie monitora Użytkownika wynikające z właściwości sprzętu, którym dysponuje;
– druk słabej jakości będący efektem dostarczenia niskiej jakości plików graficznych. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwierniejsze odwzorowanie kolorów, jednak zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu Klienta, nie związane z niską jakością druku lub radykalną zmianą kolorów, nie będą uwzględniane. Reklamowane produkty, należy dostarczyć na własny koszt Usługodawcy, w terminie 7 dni od stwierdzenia wady po uprzednim kontakcie z fabrykafoto.pl
Uwaga!
Wszelkie przesyłki wysłane do Usługodawcy za pobraniem nie będą odbierane, co narazi nadawcę na koszty opłat za przesyłkę w obie strony. Reklamacje zgłoszone po upływie 12 miesięcy od daty zakupu nie będą rozpatrywane. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z przesyłkami reklamowanych produktów pokryje Usługodawca. Produkt wolny od wad zostanie wysłany w terminie 4 dni roboczych od daty uznania reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Zamawiający. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia lub zwrotu, gdyż produkt został wykonany według jego wytycznych i zawiera dostarczone przez niego fotografie. Zwrotowi lub odstąpieniu od zamówienia podlegają produkty mogące zostać sprzedane innym Klientom, co nie ma miejsca w przypadku usługi druku z plików określonego Klienta. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji usług poprzez Usługodawcę wynikające z faktu nieznajomości bądź nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu fabrykafoto.pl po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@fabrykafoto.pl, telefonicznie lub listownie na adres Usługodawcy. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sądem rozstrzygającym spory jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Usługodawcy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2011r.